Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Novolíšeňská, Škola bez překážek

 

Termín realizace projektu: květen 2017 – srpen 2020

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Novolíšeňská

Cílem projektu byla modernizace odborných učeben, a to vybavením dvou učeben ICT technikou (stolní počítače, tiskárny, interaktivní tabule) a rozšíření kapacity výuky pořízením vozíku s 10 notebooky s vazbou na klíčové kompetence: komunikace v cizích jazycích, přírodních vědách, technických a řemeslných oborech, práce s digitálními technologiemi.

Výsledkem bude podpora výuky ICT technologií, podpora polytechnického vzdělávání, podpora výuky předmětu Svět práce a značná podpora výuky cizích jazyků.

Důvodem modernizace je neustálý vývoj digitálních technologií, proto je nutné, aby žáci byli vzděláváni v prostředí nových technologií a byli tak na trhu práce konkurence schopní.

  

Cílem je podpora inkluzivního vzdělávání, konkrétně zajistit fyzickou dostupnost a bezbariérovost základní školy a výsledkem projektu je zbudování 1 ks nového výtahu a 1 ks schodolezu v třípodlažní budově školy, Výsledkem je třípodlažní budova celá školy bez bariér, budova je dostupná pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

Součástí projektu byla úprava venkovního prostranství – zeleň, výstupem je úprava zelených ploch před hlavním vstupem do budovy školy.

  

 

Škola bez překážek (ZŠ Masarova)

Cílem projektu byla podpora inkluzivního vzdělávání, cílem je zajistit bezbariérové prostředí pro tělesně postižené žáky, které vyučujeme. Po vybudování 1 ks výtahu v pavilonu B a 1 ks schodolezu v pavilonu C školní budovy budou moci žáci upoutaní na vozík spolu se svými asistenty navštěvovat bez omezení všechny odborné učebny ve všech čtyřech pavilonech školy. Výtah v pavilonu B propojí všechna poschodí budovy, mimo pavilon C. V pavilonu C bude schodolez pokrývat obě podlaží. Budova školy je složena ze 4 navzájem propojených pavilónů A, B, C a D.

Součástí projektu byla úprava venkovního prostranství – zeleň, výstupem je úprava zelených ploch před hlavním vstupem do budovy školy.