Šablony III pro MŠ a ZŠ

Projekt Šablony III je spolufinancován Evropskou unií.

https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod
https://opvvv.msmt.cz/

Projekt Šablony III je pokračováním projektů Šablony I a ŠablonyII.  Probíhá na naší škole  v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. Zahrnuje několik dílčích aktivit.

Školní psycholog - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, i ve školní družině, nebo školním klubu) nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Projektovou výuku dále charakterizuje:

• důraz na aktivizační metody výuky;

• zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

 • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;

• důraz na praktickou využitelnost poznatků a dovedností.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektové výuky) pro jednu třídu/skupinu žáků.

 

Šablony II pro MŠ a ZŠ

Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Šablony II probíhal na naší škole od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

Školní psycholog - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory . Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, i ve školním družině, nebo školním klubu) nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.
 

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory . Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z výšeuvedených variant aktivity. Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta školním družinám a školním klubům. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem. ŠD/ŠK musí identifikovat alespoň tři účastníky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci účastníků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
- nízká motivace ke vzdělávání;
- kázeňské přestupky;
- nedůsledné rodičovské vedení;
- sociokulturně znevýhodněné prostředí.
Výběr účastníků je zcela v kompetenci ředitele ŠD/ŠK. Účastníky vybírá ředitel ŠD/ŠK ve spolupráci s pedagogy. Minimálně tři účastníci ohrožení školní neúspěchem musí být ve ŠD/ŠK identifikováni po
celou dobu realizace aktivity.
 

Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK - cizí jazyky

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu. Obsahem šablony je spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce (dále jen "pedagog-expert") s dalšími dvěma kolegy (dále jen "pedagog-začátečník"). Šablonou budou podpořeny nové formy a metody práce pedagoga.

 

Šablony I pro MŠ a ZŠ

Projekt Šablony I je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Šablony I pro MŠ a ZŠ byl vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Naše škola se do projektu zapojila od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Zaměřili jsme se hlavně na péči o žáky ohroženými školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Aktivity jsou realizovány zejména prostřednctvím školního psychologa a speciálního pedagoga. Dále chceme u všech dětí usilovně rozvíjet úrovně všech gramotností – literární, dokumentove, numerické, technické a informační.

 

Školní psycholog - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně 3tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně 3tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami . Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je
spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog také spolupracuje a pracuje se vzdělávacíchmi střediskyek a dalšími mimoškolními zařízeními.
 

Práce speciálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 0,5

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností - čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti (dále jen "ČG" a "MG"), v ovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření. Podmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet.
 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas.Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním
potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole.Jedná se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpoří v dané škole
koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním
stupni podpory). Vzdělávání může být zaměřeno také na podporu bezpečného klimatu ve škole/třídách, budování týmu školy a podporu spolupráce, práci s nastavováním cílů a vyhodnocováním výsledků učení žáků (se zvláštním zřetelem na žáky s potřebou podpory).