Implementace KAP JMK II

Klíčová aktivita  „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem a budou probíhat od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Hlavním cílem projektu je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů. Hlavního cíle bude dosaženo navázáním na implementační projekty   PolyGram  a  KaPoDaV.

Tímto projektem dojde ke zlepšení, nebo minimálně k udržení současného stavu poskytované metodické podpory pedagogů v oblastech zmíněných projektů, které dosud nebyly v předchozích projektech podpořeny.

Projekt zohledňuje Školskou inkluzivní koncepci JMK, výstupy projektu KIPR a je zabezpečen JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR.

Hlavním úkolem je prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšovat matematickou gramotnost žáků, jejich motivaci, a především rozvíjet matematické znalosti a dovednosti tak, aby je efektivně využili v praxi. Toto vzdělávání pedagogů bude realizováno formou vzdělávacích aktivit M-konzultačního a poradenského centra, matematických dílen, jednodenních přípravných matematických soustředění pro nadané žáky, exkurzí a kroužků matematiky pro žáky. Nově vytvořené materiály budou k dispozici na platformě M-výukové materiály.

https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost

Naše škola v rámci projektu  získala  nejprve bronzový certifikát finančně gramotná škola ...

... v červnu 2023 přibyl k bronzovému certifikát stříbrný --.

... a nakonec jsme získali i zlatý certifikát.

 

Koncepce Finančně gramotná škola (FGŠ) je od roku 2016 realizována v rámci projektu Finanční gramotnost do škol obecně prospěšné společnosti yourchance. Naše škola pracuje na zvyšování kvality výuky finanční gramotnosti a za to jsme postupně získali jednotlivé stupně certifikátů – bronzový, stříbrný a zlatý.

V rámci certifikace jsme absolvovali metodické workshopy, zpracovali metodiku, sdíleli příklady dobré praxe, pořádáme projektové dny na téma finanční gramotnosti pro žáky, seznamujeme žáky s tématy finanční gramotnosti i přes odborníky z praxe, účastníme se soutěže „Rozpočti si to!“ a dalších soutěží spojených s finanční gramotností a zapojujeme žáky i rodiče do rozvoje finanční gramotnosti.

Zlatým certifikátem náš rozvoj v této oblasti ovšem nekončí a budeme se tomuto tématu i nadále věnovat. Snažíme se na naše žáky seznámit s tématy finanční gramotnosti již na základní škole, aby poté tyto znalosti mohli lépe použít a zúročit i v běžném životě.