Projekt MŠMT Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) v souladu se státním programem envinmentálního vzdělávání vyhlásilo na jeho podporu v lednu 2009 rozvojový program. Základní škola Novolíšeňská se aktivně do tohoto programu zapojila  vypracováním návrhu projektu s názvem „ Učíme se racionálně pečovat o přírodu a pochopit zákonitosti rovnováhy vztahů v ní.“Hlavním cílem projektu bylo připravit a doplnit pro žáky školy studijní podklady ve vztahu na environmentální výchovu (dále EVVO)  a vytvořit ve škole centrum, ve kterém budou moci žáci i učitelé získávat aktuelní poznatky o vlivu člověka na životní prostředí. Jedním z cílů projektu bylo zajištění dostatečného množství názorných didaktických pomůcek, týkajících se přírodních věd. Projekt kladl důraz také na přímý kontakt dětí a učitelů s přírodou, který se měl realizovat formou několikadenních poznávacích a pracovních pobytů v přírodě.

     Škola byla vybavena v souladu s projektem materiálem, který je využíván jak teoretickému, tak praktickému vzdělávání dětí v problematice EVVO. Zvláště velký účinek na vzbuzení zájmu dětí o vztahy v přírodě měly několikadenní studijní a poznávací pobyty v CHKO Bílé Karpaty, které proběhly  pod odborným vedením pana RNDr. Miloslava Homolky, pracovníka Ústavu biologie obratlovců AV ČR a členů učitelského sboru ZŠ  Mgr. Miroslavy Staníčkové a Mgr. Svatavy Homolkové. 

     Všichni, kteří se do realizace projektu zapojili, byli obohaceni o přímý kontakt s přírodou a samotné je překvapilo, jak je příroda mnohotvárná, křehká a krásná. Děti samy se utvrdily v přesvědčení, že přírodu a potažmo i člověka, je nutné úzkostlivě chránit. Můžete si prohlénout prezentace, které jsme vytvořili z materiálů shromážděných na exkurzích v ZOO Lešná, v Radějově a na Pradědu. Jedná se o dokumenty ve formátu pdf.

Exkurze do ZOO Lešná

Exkurze do Radějova

Exkurze na Praděd