Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání zavedením e-learningu do běžné výuky na 2. stupeň ZŠ. Elearningové prvky chceme zavést do přírodovědných oborů: Matematika a její aplikace, Fyzika, Chemie a Přírodopis.

Hlavním výstupem projektu bude školní e-learningový portál LMS Moodle, který bude sloužit pro tvorbu, ukládání,prezentaci a sdílení vlastních e-learningových výstupů s ostatními školami. Vlastní výstupy - celé e-learningové vyučovací hodiny, kratší e-learningové výstupy nebo e-testy - budou vznikat spoluprací 7 pedagogů přírodovědných oborů a 2 informatiků. Hlavními cílovovými skupinami budou žáci 2. stupně a učitelé, kteří se zúčastní mnohých školení v oblasti ICT.
Projekt nemá za cíl suplovat běžné učebnice a postupy, ale rozšířit proces učení o zábavnější a více motivační formy získávání vědomostí a dovedností. Budeme se snažit o to, aby žáci měli možnost se aktivněji zapojovat do procesu učení, aby byli více vtaženi do problému a aby často stereotypní klasická výuka byla zpestřována moderními metodami. Po ukončení projektu chceme nadále pokračovat v popsaných aktivitách a plně začlenit e-learning do vyučování většiny vzdělávacích oborů našeho školního vzdělávacího programu.
 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu České republiky