Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program
ŽI - RA - FA
(Život - Radost -Fantazie)

10. Identifikační údaje

20. Charakteristika školy

30. Charakteristika ŠVP

40. Učební plán

50. Jazyk a jazyk. komunikace

501. Český jazyk

502. Cizí jazyk

503. Další cizí jazyk

5030. Německý jazyk  

5031. Ruský jazyk

51. Matematika

52. Informační a komunikační technologie

53. Člověk a jeho svět

54. Člověk a společnost

541. Dějepis

542. Výchova k občanství

55. Člověk a příroda

551. Fyzika

552. Chemie

553. Přírodopis

554. Zeměpis

56. Umění a kultura

561. Hudební výchova

562. Výtvarná výchova

57. Člověk a zdraví

570. Tělesná výchova

571. Výchova ke zdraví

58. Člověk a svět práce

59. Doplňující vzdělávací obory

591. Povinně volitelné předměty

5911. Německý jazyk

5912. Ekologická výchova

5913. Sportovní hry

5914. Věda kolem nás

5915. Finanční gramotnost

5916. Seminář z českého jazyka

5917. Seminář z matematiky

592. Nepovinné předměty

5921. Individuální péče - ČJ

5922. Individuální péče - M

5923. Individuální logopedická péče

5924. Sportovní hry

5925. Sborový zpěv

5926. Náboženství

59261. Náboženství-1.-9. roč

593. Speciálně ped. péče

60. Školní řád a hodnocení žáků

61. Autoevaluace školy