Školní vzdělávací program

ŽI - RA - FA

(Život - Radost - Fantazie)

 

11. Identifikační údaje

20. Charakteristika školy

30. Charakteristika ŠVP

40. Učební plán

50. Jazyk a jazyk. komunikace

501. Český jazyk

502. Cizí jazyk

503. Další cizí jazyk

5030. Německý jazyk  

5031. Ruský jazyk

51. Matematika a její aplikace

52. Informatika

53. Člověk a jeho svět

54. Člověk a společnost

541. Dějepis

542. Výchova k občanství

55. Člověk a příroda

551. Fyzika

552. Chemie

553. Přírodopis

554. Zeměpis

56. Umění a kultura

561. Hudební výchova

562. Výtvarná výchova

57. Člověk a zdraví

570. Tělesná výchova

571. Výchova ke zdraví

58. Člověk a svět práce

59. Doplňující vzdělávací obory

591. Povinně volitelné předměty

5911. Seminář z českého jazyka

5912. Seminář z matematiky

592. Nepovinné předměty

5920. Speciálně ped. péče - český jazyk

5921. Speciálně ped. péče - matematika

5922. Individuální péče - český jazyk

5923. Individuální péče - matematika

5924. Individuální logopedická péče

5925. Sportovní hry

5926. Sborový zpěv

5927. Náboženství

60. Školní řád a hodnocení žáků

61. Autoevaluace školy