S čím vám mohou jednotliví pracovníci pomoci?

Zástupce ředitele pro ŠPP

Mgr. Eva Fruhwirtová

 • Poradí, na koho se obrátit při řešení konkrétních situací 
 • Komunikuje s dalšími institucemi (ŠPZ, SVP, OSPOD, Policie)
 • Koordinuje poradenské služby a řeší administrativní záležitosti 
 • Zajišťuje zprávy pro OSPOD, soud, policii
 • Zajišťuje poradenství v oblasti individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory, podpůrných opatření 
 • Konzultuje s pedagogy problematiku výchovných i výukových problémů
 • Koordinuje a realizuje kariérní poradenství žákům, zákonným zástupcům i pedagogům
 • Koordinuje a zajišťuje organizaci přijímacího řízení na SŠ

 

Výchovní poradci

Mgr. Dana Veselá – 1. stupeň

Mgr. Eva Fruhwirtová – 2. stupeň 

 • Poradenství zákonným zástupcům i žákům v náročnějších situacích spojených se vzděláváním 
 • Metodické vedení vyučujících a třídních učitelů
 • Řešení výchovných problémů 
 • Konzultace a formulace výchovných opatření
 • Projednávání doporučení ze ŠPZ s třídním učitelem
 • Řešení školního neúspěchu žáků

 

Školní psycholog

Mgr. Bc. Iveta Rebrová

 • Poradenství pro žáky v osobních, rodinných a školních problémech
 • Poradenství pro rodiče – výchovné i školní problémy
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků
 • Poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti profesní orientace
 • Krizová intervence
 • Skupinová práce se třídou
 • Realizace diagnostiky podle potřeb 
 • Metodická podpora třídních učitelů a dalších vyučujících 

 

Školní speciální pedagogové

Mgr. Dagmar Mikulášková  (1. - 3. třída)

Mgr. David Ambrůz  (4. - 5. třída, dle potřeby II. stupeň)

 • Zajišťování předmětů speciálně pedagogické péče
 • Depistáže – vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků mimořádně nadaných
 • Konzultace s pedagogy
 • Náhledy ve třídách 
 • Poradenství v oblasti individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory, podpůrných opatření 
 • Zajišťování speciálních didaktických pomůcek 
 • Metodické vedení asistentů pedagoga
 • Individuální i skupinová práce s žáky s podpůrnými opatřeními 1. stupně
 • Spolupráce se zákonnými zástupci, metodické vedení domácí nápravy
 • Participace na zajišťování edukačně stimulačních skupin pro děti předškolního věku

 

Metodici prevence 

Mgr. Radka Šlapanská

Mgr. Dana Veselá – I. stupeň

 • Zajištění a koordinace aktivit v oblasti prevence rizikového chování 
 • Poradenské služby pro žáky a jejich zákonné zástupce v oblasti prevence rizikového chování 
 • Řešení šikany a dalších patologických jevů
 • Tvorba minimálního preventivního programu školy