Složení ŠPP a kontakty

S čím vám mohou pomoci jednotliví pracovníci Školního poradenského pracoviště

VÝCHOVNÝ PORADCE

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a  profesní cestě žáků;
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem);
 • zprostředkování diagnostiky specifických poruch učení u žáků;
 • prevence školní neúspěšnosti žáků;
 • zajišťování podmínek pro integraci žáků s poruchami učení, se zdravotním postižením a jiným znevýhodněním;
 • participace na řešení výchovných problémů;
 • vydávání zápisových lístků pro střední školy a víceletá gymnázia;

METODIK PREVENCE

 • zajištění a koordinace aktivit v oblasti prevence rizikového chování žáků;
 • poradenské služby pro žáky  a jejich zákonné zástupce v oblasti prevence rizikového chování žáků;
 • tvorba minimálního preventivního programu školy;

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

 • poradenství pro žáky v osobních, rodinných a školních problémech;
 • poradenství pro rodiče - výchovné i školní problémy;
 • pomoc při řešení výchovných a výukových potíží;
 • prevence školní neúspěšnosti žáků;
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků;
 • spolupodílení se na vytváření podmínek pro individuální integraci žáků;
 • poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti profesní orientace;
 • krizová intervence;
 • skupinová práce se třídou.

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu žáka
 • vytváření podmínek pro prevenci školní neúspěšnosti
 • vedení reedukačních a podpůrných hodin
 • provádění šetření ke zjištění možných výukových problémů
 • poskytnutí úvodní poradenské konzultace žákovi, který speciálního pedagoga sám vyhledápp
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • provádění anketních šetření a průzkumů ve škole a konzultace zjištěných údajů s vedením školy, školním psychologem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
 • informování rodičů o výsledcích anonymních šetření a průzkumů

Konzultační hodiny a kontakty

 

Mgr. Eva Fruhwirtová – zástupkyně ředitele pro ŠPP, výchovná poradkyně pro II. stupeň

úterý         13:00 – 15:00

telefon:     515 919 729 nebo 734 768 592

e-mail:      eva.fruhwirtova@zsnovolisenska.cz

 

Mgr. Dana Veselá – výchovná poradkyně pro I. stupeň

úterý         13:00 – 14:00

telefon:     515 919 725

e-mail:      dana.vesela@zsnovolisenska.cz

                                                          

Mgr. Radka Šlapanská – metodička prevence rizikového chování

žáků

úterý         13:00 – 14:00

středa        7:45 – 8:45

telefon:     515 919 736

e-mail:      radka.slapanska@zsnovolisenska.cz

                                                          

Mgr. Bc. Iveta Rebrová – školní psycholožka

Kdykoliv po předchozí domluvě.

telefon:     515 919 719 nebo 739 553 778

e-mail:      iveta.rebrova@zsnovolisenska.cz

 

Mgr. Dagmar Mikulášková – speciální pedagožka

úterý         13:00 – 14:00

pátek         7:45 – 8:45

telefon:        515 919 723

email:        dagmar.mikulaskova@zsnovolisenska.cz

 

Mgr. David Ambrůz – speciální pedagog

úterý:        12:45 – 13:45

čtvrtek      8:00 – 8:45

telefon:     515 919 731

email:        david.ambruz@zsnovolisenska.cz

 

Všechny termíny je nutné předem dojednat telefonicky, emailem nebo přes Edupage. Po předchozí dohodě je možné využít jakýkoli termín.

ŠPP JE FINANCOVÁNO STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY