Složení ŠPP a kontakty

S čím vám mohou pomoci jednotliví pracovníci Školního poradenského pracoviště

VÝCHOVNÝ PORADCE

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a  profesní cestě žáků;
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem);
 • zprostředkování diagnostiky specifických poruch učení u žáků;
 • prevence školní neúspěšnosti žáků;
 • zajišťování podmínek pro integraci žáků s poruchami učení, se zdravotním postižením a jiným znevýhodněním;
 • participace na řešení výchovných problémů;
 • vydávání zápisových lístků pro střední školy a víceletá gymnázia;

METODIK PREVENCE

 • zajištění a koordinace aktivit v oblasti prevence rizikového chování žáků;
 • poradenské služby pro žáky  a jejich zákonné zástupce v oblasti prevence rizikového chování žáků;
 • tvorba minimálního preventivního programu školy;

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

 • poradenství pro žáky v osobních, rodinných a školních problémech;
 • poradenství pro rodiče - výchovné i školní problémy;
 • pomoc při řešení výchovných a výukových potíží;
 • prevence školní neúspěšnosti žáků;
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků;
 • spolupodílení se na vytváření podmínek pro individuální integraci žáků;
 • poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti profesní orientace;
 • krizová intervence;
 • skupinová práce se třídou.

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu žáka
 • vytváření podmínek pro prevenci školní neúspěšnosti
 • vedení reedukačních a podpůrných hodin
 • provádění šetření ke zjištění možných výukových problémů
 • poskytnutí úvodní poradenské konzultace žákovi, který speciálního pedagoga sám vyhledápp
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • provádění anketních šetření a průzkumů ve škole a konzultace zjištěných údajů s vedením školy, školním psychologem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
 • informování rodičů o výsledcích anonymních šetření a průzkumů

Konzultační hodiny a kontakty

Mgr. Eva Fruhwirtová - výchovný poradce

úterý 7:30 – 8:30
čtvrtek 13:00 – 13:45
 
telefon: 515 919 729
e-mail: eva.fruhwirtova@zsnovolisenska.cz

 

Mgr. Radka Šlapanská - metodik prevence rizikového chování žáků

úterý 7:30 – 8:30
čtvrtek 12:30 – 13:30
 
telefon: 515 919 736
e-mail: radka.slapanska@zsnovolisenska.cz
 
 

Mgr. Bc. Iveta Rebrová - školní psycholog

Kdykoliv po předchozí domluvě
telefon: 515 919 719, 739 553 778
e-mail: iveta.rebrova@zsnovolisenska.cz
            napis@zsnovolisenska.cz

 

Mgr. Dagmar Mikulášková - speciální pedagog

úterý 9:45 - 10:45 a kdykoliv po předchozí tel. domluvě
telefon: 515 919 723
e-mail: dagmar.kravackova@zsnovolisenska.cz
 

Bc. Adriana Smetanová - speciální pedagog

úterý 9:45 - 10:45 a kdykoliv po předchozí tel. domluvě
telefon: 515 919 731
e-mail: adriana.smetanova@zsnovolisenska.cz
 

Mgr. Jana Paukertová - logoped

telefon: 515 919 722
e-mail: jana.paukertova@zsnovolisenska.cz
 
 
Všechny termíny je nutné předem dojednat telefonicky nebo na uvedených e-mailových adresách.
 
Po předchozí dohodě je možné využít jakýkoli termín včetně konzultačních hodin.

 

ŠPP JE FINANCOVÁNO STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY