Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

 

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání (ke stažení)

Formulář  pro oznamovatele protiprávního jednání (ke stažení)

 

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE

Název povinného subjektu: Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace
IČO povinného subjektu: 48512401
Adresa povinného subjektu: Novolíšeňská 10, 628 00 Brno

Povinný subjekt zavedl následující vnitřní oznamovací systém v souvislosti s plněním povinností dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů ( „Zákon“).

Povinný subjekt tímto dokumentem informuje všechny:

 • zaměstnance a další pracovníky,
 • osoby činné v rámci služebního poměru,
 • dočasně přidělené osoby,
 • osoby pracující na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr,
 • stážisty, uchazeče o zaměstnání,
 • osoby vykonávajících práva spojená s účastí v povinném subjektu jako právnické osobě,
 • osoby plnící úkoly v rámci činnosti povinného subjektu, v jeho zájmu, jeho jménem nebo na jeho účet,
 • další osoby, kteří vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona,
 • osob působících u povinného subjektu na základě samostatné výdělečné činnosti (OSVČ),
 • dodavatelů, poskytovatelů služeb, stavebních prací nebo jiných obdobných plnění, o tom, jaké jednání může být oznamováno, jaké jsou způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu spravedlnosti a kdo je příslušnou osobou. Povinný subjekt tímto výslovně informuje, že vylučuje přijímání anonymních oznámení.

JAKÉ JEDNÁNÍ MÁ BÝT OZNAMOVÁNO?

Zákon umožňuje podávat oznámení v několika různých rovinách. Můžete učinit oznámení a ochrana dle Zákona vám bude náležet, pokud jste svědky jednání, které:

 • má znaky trestného činu (např. na pracovišti jste svědky krádeže, zpronevěry, podvodu, porušení povinností při správě cizího majetku, podplácení, poškození a ohrožení životního prostředí, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže);
 • má znaky spáchání přestupu, za který právní předpis stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů (například jste svědky, kdy byl oznamovatel vystaven odvetným opatřením);
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob, o předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, o ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo o fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Nemusíte být u dokonání takového jednání, kterým dojde k porušení výše uvedených oblastí, postačí, pokud máte podezření, že takové jednání hrozí a máte důvodné pochyby, že by mohl následek v budoucnu nastat. Pod rozsah Zákona a vaši ochranu však nebudou spadat oznámení, či části oznámení, které mohou bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky ve smyslu § 3 odst. 3 písm. a) Zákona, jako jsou zejména svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky, vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy, životy a zdraví osob ve větším rozsahu, ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie, plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany, významné bezpečnostní operace a bojeschopnost ozbrojených sil České republiky. Dále jsou vyloučena další oznámení uvedená v § 3 odst. 3 Zákona.

OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÝCH OSOB

Povinný subjekt určil v souladu s § 9 odst. 1 Zákona příslušné osoby, kterými jsou:

Příslušné osoby jsou vázány mlčenlivostí a budou chránit vaši identitu a informace, které jste poskytli při podání oznámení. Povinný subjekt určil více příslušných osob pro lepší zastupitelnost a zajištění maximální nestrannosti příslušné osoby při řešení oznámení. Příslušné osoby se mohou navzájem zastupovat a přistupovat k vámi podaným oznámením. Na řešení jednoho oznámení se může podílet i několik příslušných osob uvedených výše. Pokud však příslušná osoba zjistí, že oznámení je vědomě nepravdivé, ochrana se na vás nevztahuje, můžete být sankcionováni dle Zákona, a také mohou být učiněna další opatření ze strany povinného subjektů (ochrana podle Zákona se na vás v takovém případě nevztahuje).

JAKÉ JSOU ZPŮSOBY PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ?

V rámci zavedeného vnitřního oznamovacího systému můžete oznámení učinit následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím zabezpečeného e-mailu na adrese: 9509oznamovatel@jkaccounting.cz
 • Ústně telefonicky na telefonním čísle 725 654 319
 • Osobně na vaši žádost na místě stanoveném na základě dohody s příslušnou osobou, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného výše. Osobní podání oznámení vám bude umožněno v přiměřené lhůtě po podání vaší žádosti, nejpozději však do 14 dnů.

V případě, že učiníte oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše (například se obrátíte na jiné pracovníky povinného subjektu) nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu Zákona. Povinný subjekt jej tak může vyřídit jiným způsobem a vám nenáleží ochrana dle Zákona.

MOŽNOST EXTERNÍHO OZNÁMENÍ

Kromě vnitřního oznamovacího systému umožňuje Zákon využít také další způsoby oznámení. Na rozdíl od interního oznamovacího systému nemůžeme garantovat rychlou reakci na vaše oznámení a promptní přijetí opatření k nápravě. Těmito externími způsoby oznámení jsou:

 • Oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný na této adrese: https://oznamovatel.justice.cz/. V takovém případě bude oznámení řešeno výhradně ze strany Ministerstva spravedlnosti.
 • Oznámení prostřednictvím uveřejnění, například v médiích, to však jen v případech vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. c) Zákona, zejména:
  • povinný subjekt nebo Ministerstvo spravedlnosti nepřijalo ve lhůtách stanovených v tomto dokumentu, případně v zákoně o ochraně oznamovatelů, vhodné opatření, zejména řešitel oznámení neposoudil důvodnost oznámení, nebyla přijata opatření k nápravě či mimořádná opatření;
  • máte oprávněný důvod se domnívat, že jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy.

V případě, že učiníte oznámení prostřednictvím některé z výše uvedených možností, náleží vám ochrana podle Zákona.

JAK JE OZNÁMENÍ ŘEŠENO?

Po podání oznámení vás nejpozději do 7 dnů od přijetí oznámení příslušná osoba informuje o přijetí oznámení. Informováni nebudete pouze v případě, že o to výslovně v oznámení požádáte, nebo je zřejmé, že by informováním o přijetí oznámení došlo k prozrazení vaší totožnosti jiné osobě než příslušným osobám, aniž byste k tomu udělili souhlas.

Příslušná osoba následně v 30 dnech od přijetí oznámení prošetří okolnosti oznamovaných skutečností, a to na základě informací vámi poskytnutých v oznámení. Příslušná osoba bude v rámci prošetřování posuzovat důvodnost vašeho oznámení a bude získávat další potřebné informace pro posouzení důvodnosti. Na základě posouzené důvodnosti vás ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí oznámení příslušná osoba informuje o:

 • prodloužení lhůty o dalších 30 dnů (maximálně lze prodloužit lhůtu 2x),
 • důvodnosti oznámení a navržených opatřeních,
 • nedůvodnosti oznámení a možnosti podat oznámení u orgánu veřejné moci,
 • skutečnosti, že se nejedná o oznámení podle Zákona.

Jelikož vás Zákon chrání, povinný subjekt vůči vám nepodnikne žádné negativní (odvetné) opatření v souvislosti s podáním oznámení, jako je rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy nebo jiné znevýhodnění, přeložení na jinou práci apod.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED PODÁNÍM

Můžete podávat pouze pravdivá a autentická oznámení. Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení. Pokud toto učiníte, Zákon vás nechrání a mohou proti vám být přijata následná opatření a můžete nést následky jak ze strany povinného subjektu, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů.

Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu.