Zápis dětí do 1. ročníku

Termín zápisu: pátek 14. 4. od 13:00 do 18:00

                          sobota 15. 4. od 9:00 do 12:00

K zápisu uvítáme všechny děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a starší děti, které měly odklad.

Rodiče přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí, kterou najdete na  zapisdozs.brno.cz.
 • rodný list dítěte
 • pokud mělo dítě odklad – vyrozumění o odkladu
 • doklad o trvalém pobytu, pokud se liší od pobytu zákonného zástupce

Rodiče přijdou s dítětem. Uvítají vás dvě paní učitelky. Jedna se bude věnovat vám, rodičům a druhá si bude "povídat" s předškoláčkem. 

Při zápisu u dětí zjišťujeme hravou formou jejich sociální vývoj, úroveň zrakového a sluchového vnímání, pravolevou a prostorovou orientaci, matematické představy, výslovnost, práceschopnost, sebeobslužné činnosti.

Prosíme o využití rezervačního systému zapisdozs.brno.cz

Sledujte naše webové stránky, záložka zápis  zsnovolisenska.cz  

 

Odklad povinné školní docházky:

Je nutné doložit:

 •  žádost o odklad školní docházky, kterou najdete na www.zapisdozs.brno.cz   
 •  doporučení z PPP
 •  doporučení dětské lékařky 

Nevíte nebo bojíte se, jak svému dítěti vysvětlit odklad? Pomoci Vám může tato terapeutická pohádka.  

Kontakt:   

e-mail: martin.vitek@zsnovolisenska.czskola@zsnovolisenska.cz   

 tel. 515 919 711(15), mob. 725 171 835

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • klid, pohodu a přátelskou atmosféru
 • edukativně stimulační skupinky – příprava dětí na školu (spolupracujeme s mateřskými školami v Líšni)
 • logopedii – pro děti s vadami řeči
 • výuku anglického jazyka již od 1.ročníku, výuku 2. cizího jazyka od 8. roč. (Nj, Rj)
 • rozšířenou výuku informatiky od 4. ročníku
 • zapojení dětí do programu Sportem ke zdraví (1.st. - sportovní kroužky zaměřené na pohybový rozvoj dítěte, 2.st. - zaměření na volejbal a kopanou)
 • činnost Školního poradenského pracoviště, školního psychologa a speciálního pedagoga (konzultace, rady rodičům i dětem) - individuální péči pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • netradiční formy výuky (prvky z projektů Dalton, Začít spolu, Zdravá škola, práce dětí ve skupinách, projektové vyučování)
 • dvě moderně zařízené počítačové učebny s výukovými programy
 • kvalitně vybavené učebny s 24 interaktivními tabulemi
 • o přestávkách možnost hraní stolního tenisu a stolního fotbálku, využití horolezecké stěny, ribstolů, šplhadel, herních a čtenářských koutků
 • výjezdy na školy v přírodě (všechny třídy1.st.), lyžařské kurzy (5. – 8.roč)
 • poznávací výlety, výukové programy
 • stravování ve školní jídelně (výběr ze tří jídel + svačinky)
 • provoz školní družiny denně od 6.00 do 17.00 hodin
 • zájmové kroužky: jazykové, fyzikální, výtvarný, tělovýchovný, robotika, keramika, hra na flétnu, ruční práce, informatika od 4. ročníku, volejbalová přípravka, taneční, aerobic...