Informace o zápisu

Pro registraci dítěte k zápisu je nutné vyplnit elektronickou žádost o přijetí na adrese www.zapisdozs.brno.cz

Co Vám můžeme nabídnout ?  

 • přátelskou atmosféru
 • edukativně  stimulační skupinky – příprava dětí na školu (spolupracujeme s mateřskými školami v Líšni )
 • logopedii – pro děti s vadami řeči
 • výuku anglického jazyka již od 1.ročníku,
 • výuku 2. cizího jazyka od 8. roč. (Nj, Rj)
 • rozšířenou výuku informatiky od 5. ročníku
 • zapojení dětí do programu Sportem ke zdraví (1.st. - sportovní kroužky zaměřené  na pohybový rozvoj dítěte, 2.st. - zaměření na volejbal a kopanou)
 • individuální péči pro děti se specifickými poruchami učení
 • činnost školního psychologa a Školního poradenského pracoviště (konzultace, rady rodičům i dětem)
 • v hodinách netradiční formy výuky (prvky z projektů Dalton,, Začít spolu, Zdravá škola, práce dětí ve skupinách, projektové vyučování)
 • dvě moderně zařízené počítačové učebny s výukovými programy
 • kvalitně vybavené učebny s 14 interaktivními tabulemi
 • školní knihovnu s přístupem na internet
 • o přestávkách možnost hraní stolního tenisu, využití horolezecké stěny, ribstolů, šplhadel, herních, výtvarných a čtenářských koutků před třídami
 • výjezdy na školy v přírodě, k moři, lyžařské zájezdy, poznávací výlety, výukové programy
 • provoz školní družiny denně od 6.00 do 17.00 hodin - sportování, výlety, keramika, netradiční činnosti
 • zájmové kroužky:  jazykové, fyzikální,  výtvarný, tělovýchovný, sborový zpěv, hra na flétnu, keramika, ruční práce, informatika, od 3. třídy volejbalová přípravka, taneční, aerobic...  

 

K zápisu uvítáme děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a starší.

Rodiče přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí - na adrese: www.zapisdozs.brno.cz
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • pokud mělo dítě odklad - vyrozumění o odkladu
 • doklad o trvalém pobytu, pokud se liší od pobytu zákonného zástupce

Na všechny se těší kolektiv učitelů, který se snaží,

aby se děti naučily co nejvíce, byly spokojené a veselé.

Kontakt:

ZŠ Novolíšeňská 10, Brno • www.zsnovolisenska.cz • tel. 515919715

e-mail: skola@zsnovolisenska.cz