Zápis dětí do 1. ročníku

PÁTEK        8.4.2022      13:00 - 18:00 hodin

SOBOTA      9.4.2022       9:00 - 12:00 hodin

K zápisu uvítáme děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016. 

 

Rodiče přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí, kterou najdete na  zapisdozs.brno.cz.
 • rodný list dítěte
 • pokud mělo dítě odklad – vyrozumění o odkladu
 • doklad o trvalém pobytu, pokud se liší od pobytu zákonného zástupce

Rodiče přijdou s dítětem. Uvítají vás dvě paní učitelky. Jedna se bude věnovat vám, rodičům a druhá si bude "povídat" s předškoláčkem. 

Při zápisu u dětí zjišťujeme hravou formou jejich sociální vývoj, úroveň zrakového a sluchového vnímání, pravolevou a prostorovou orientaci, matematické představy, výslovnost, práceschopnost, sebeobslužné činnosti.

Prosíme o využití rezervačního systému - zapisdozs.brno.cz

Vyhneme se tak vzájemnému kontaktu a nedojde k ohrožení zdraví nás všech!!!

Sledujte naše webové stránky, záložka zápis  zsnovolisenska.cz  

 

Odklad povinné školní docházky:

Je nutné doložit:

 •  žádost o odklad školní docházky, kterou najdete na www.zapisdozs.brno.cz   
 •  doporučení z PPP
 •  doporučení dětské lékařky

                

DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ:   4.4. – 7.4.2022 (dopolední hodiny)

Rodiče mají možnost si v doprovodu paní učitelky prohlédnout školu – v každou celou hodinu.

 

Kontakt:   e-mail: iveta.dykova@zsnovolisenska.czskola@zsnovolisenska.cz                          tel. 515 919 711(15), mob. 725 171 835

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • klid, pohodu a přátelskou atmosféru
 • edukativně stimulační skupinky – příprava dětí na školu (spolupracujeme s mateřskými školami v Líšni)
 • logopedii – pro děti s vadami řeči
 • výuku anglického jazyka již od 1.ročníku, výuku 2. cizího jazyka od 8. roč. (Nj, Rj)
 • rozšířenou výuku informatiky od 5. ročníku
 • zapojení dětí do programu Sportem ke zdraví (1.st. - sportovní kroužky zaměřené na pohybový rozvoj dítěte, 2.st. - zaměření na volejbal a kopanou)
 • činnost Školního poradenského pracoviště, školního psychologa a speciálního pedagoga (konzultace, rady rodičům i dětem)-individuální péči pro děti s SVP
 • netradiční formy výuky (prvky z projektů Dalton, Začít spolu, Zdravá škola, práce dětí ve skupinách, projektové vyučování)
 • dvě moderně zařízené počítačové učebny s výukovými programy
 • kvalitně vybavené učebny s 24 interaktivními tabulemi
 • o přestávkách možnost hraní stolního tenisu, využití horolezecké stěny, ribstolů, šplhadel, herních a čtenářských koutků
 • výjezdy na školy v přírodě (všechny třídy1.st.), lyžařské kurzy (5. – 8.roč)
 • poznávací výlety, výukové programy
 • stravování ve školní jídelně (výběr ze tří jídel + svačinky)
 • provoz školní družiny denně od 6.00 do 17.00 hodin
 • zájmové kroužky: jazykové, fyzikální, výtvarný, tělovýchovný, sborový zpěv, keramika, hra na flétnu, ruční práce, informatika, volejbalová přípravka, taneční, aerobic...