Školní speciální pedagog

Kdo je to?

Školní speciální pedagog je osoba, která vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Školní speciální pedagog nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými běžný pedagog nemá možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat.

 

Co dělá školní speciální pedagog?

Pracovní činnosti speciálního pedagoga by se dali shrnout do čtyř základních oblastí:

  1. Depistážní činnost – vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
  2. Diagnostická činnost - diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby včetně shromažďování údajů o dítěti, analyzuje získané údaje a vyhodnocuje je. Vytyčuje hlavní problémy dítěte, stanovuje individuální plány podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenční činnosti).
  3. Intervenční činnost - provádí, eventuálně zajišťuje krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační). Participuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci dítěte, s dítětem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy). Průběžně vyhodnocuje účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav. Navrhuje úpravy školního prostředí, zajišťuje nákup speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
  4. Metodická a koordinační činnost - připravuje a průběžně upravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Metodicky pomáhá ostatním pedagogům ve škole – řeší specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, navrhuje metody a formy práce se žáky a jejich zavádění do výuky, provádí instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů. V neposlední řadě koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga ve škole.

 

Speciální pedagog se celkově také snaží o maximální rozvoj všech poškozených funkcí, o dosažení co nejvyššího stupně socializace u každého dítěte.

 

Kdo u nás tuto pozici zastává?

 

Mgr. Dagmar Mikulášková (kabinet 210)

telefon: 515 919 723

e-mail: dagmar.mikulaskova@zsnovolisenska.cz

 

Mgr. David Ambrůz (kabinet 209)

telefon: 515 919 731

e-mail: david.ambruz@zsnovolisenska.cz

 

Kde je u nás na škole najdete?

Oba sídlí v prvním patře, levé křídlo (kabinety 209 a 210)