Školní poradenské pracoviště

Projekt VIP II - Rozvoj školních poradenských pracovišť na ZŠ Novolíšeňská

Ve školním roce 2005/06 bylo při Základní škole, Brno, Novolíšeňská 10, zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP). ŠPP vzniklo v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP – Kariéra, na který od července 2009 navázal systémový projekt Rozvoj školních poradenských pracovišť RŠPP - VIP II, financovaný z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České Republiky.
Záměrem projektu VIP Kariéra bylo  zajistit poskytování psychologických a speciálně-pedagogických služeb na školách, vytvořit a ověřit strategie školních poradenských služeb, modely školních poradenských pracovišť a systém jejich koordinace se službami specializovaných poradenských zařízení.
Hlavní cíle:

 1. přiblížení poradenských služeb psychologů a speciálních pedagogů žákům, jejich rodičům a učitelům škol;
 2. vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve školách;
 3. omezení školní neúspěšnosti;
 4. zkvalitnění kariérového poradenství ve školách;
 5. včasná diagnostika a intervence;

Projekt VIP II na tyto cíle navázal a rozšířil je o následující:

 1. rozvinutí a inovace integrovaného systému školních poradenských služeb;
 2. přiblížení služby žákům, rodičům a učitelům na školách;
 3. podpora inkluzivního vzdělávání žáků z jiného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 4. poradenské a intervenční služby pro neprospívající žáky;
 5. vytvoření záchytné sítě pro žáky ohrožené exkluzí, s rizikem předčasného odchodu ze vzdělávání pro nemotivované žáky;
 6. integrace výše zmíněných skupin žáků do hlavního vzdělávacího proudu;
 7. zpracování intervenčních postupů.

Hlavním cílem ŠPP je tedy poskytování poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům škol; tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků. Takovými riziky jsou např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávácích potřeb, kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy, ale i např. poruchy chování či absence kulturního kapitálu v rodině.

V týmu Školního poradenského pracoviště při ZŠ Novolíšeňská pracuje:
PaedDr. Lenka Svobodová – výchovný poradce
Mgr. Eva Mališová – metodik prevence rizikového chování žáků
Mgr. Zdenka Odvárková – školní psycholog 

http://www.rspp.cz/rspp/

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY