Základní informace

Školní poradenské pracoviště - Projekty VIP

Ve školním roce 2005/06 bylo při Základní škole, Brno, Novolíšeňská 10, zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP). ŠPP vzniklo v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP – Kariéra. Na tento projekt navázal od července 2009 systémový projekt Rozvoj školních poradenských pracovišť RŠPP - VIP II, po kterém od ledna 2012 následoval systémový projekt VIP Kariéra III – RAMPS. Všechny byly financovaný z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České Republiky.

Záměrem projektu VIP Kariéra bylo  zajistit poskytování psychologických a speciálně-pedagogických služeb přímo na školách, vytvořit a ověřit strategie školních poradenských služeb, modely školních poradenských pracovišť a systém jejich koordinace se službami specializovaných poradenských zařízení.
Hlavní cíle:

 • přiblížení poradenských služeb psychologů a speciálních pedagogů žákům, jejich rodičům a učitelům škol;
 • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve školách;
 • omezení školní neúspěšnosti;
 • zkvalitnění kariérového poradenství ve školách;
 • včasná diagnostika a intervence;

Projekt VIP II na tyto cíle navázal a rozšířil je o následující:

 • rozvinutí a inovace integrovaného systému školních poradenských služeb;
 • přiblížení služby žákům, rodičům a učitelům na školách;
 • podpora inkluzivního vzdělávání žáků z jiného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • poradenské a intervenční služby pro neprospívající žáky;
 • vytvoření záchytné sítě pro žáky ohrožené exkluzí, s rizikem předčasného odchodu ze vzdělávání pro nemotivované žáky;
 • integrace výše zmíněných skupin žáků do hlavního vzdělávacího proudu;
 • zpracování intervenčních postupů.

V lednu 2012 byl zahájen systémový projekt VIP Kariéra III – RAMPS, který navazuje na předchozí projekty VIP Kariéra I a VIP Kariéra – RŠPP a umožňuje setrvání školního psychologa na škole. Cílem projektu je zajištění poradenských služeb na školách a jejich metodická podpora. Tento projekt je opět financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

Rozvojový program MŠMT

Projekt VIP Kariéra III – RAMPS byl ukončen ke dni 31.5.2014. Od června 2014 působí nadále školní psycholog na škole v rámci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014 a návazně 2015, který vyhlásilo MŠMT a je financován ze státního rozpočtu České republiky. Aktuálně běží rozvojový program do prosince 2016.

Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání právnických osob vykonávajících činnosti základních a středních škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, a to prostřednictvím:

a) zajištění podpůrných a vyrovnávacích opatření poskytovaných žákům v souladu §1 vyhlášky č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Zlepšení kvality ve vzdělávání bude dosaženo poskytnutím mzdových prostředků na činnost školních psychologů a šk.speciálních pedagogů. Důraz je kladen zejména na standardní činnosti školního psychologa se zaměřením na diagnostiku, depistáž, konzultační a intervenční práci a na standardní činnosti šk.speciálního pedagoga.

b) vytvoření pozice metodika – specialisty ve školském poradenském zařízení – PPP nebo SPC

Realizace rozvojového programu ověří výstupy z projektu Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III – RAMPS a poslouží k nastavování podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výstupy budou využity v rámci připravovaných změn systému financování regionálního školství. 

Podrobnější informace o rozvojovém programu najdete zde.

 

Projekty Šablony I, Šablony II a Šablony III

Projekty Šablony I, Šablony II a Šablony III jsou spolufinancovány Evropskou unií.

https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod
https://opvvv.msmt.cz/

Projekt Šablony I 

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

informace o projektu

 

Projekt Šablony II

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

informace o projektu

 

Projekt Šablony III

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022
 

 

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům škol; tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků. Takovými riziky jsou např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy, ale i např. poruchy chování či absence kulturního kapitálu v rodině.

 

V týmu Školního poradenského pracoviště při ZŠ Novolíšeňská pracuje:

Mgr. Eva Fruhwirtová - výchovný poradce

Mgr. Radka Šlapanská – metodik prevence rizikového chování žáků

Mgr. Iveta Rebrová – školní psycholog

Mgr. Dagmar Mikulášková - speciální pedagog

Mgr. David Ambrůz - speciální pedagog

 

 

ŠPP JE FINANCOVÁNO STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY